دزفول امروز:یک پای سناریو نویسی های انتخاباتی حضور هاشمی است؛ ˝هاشمی˝ ای که با ˝هاشمی˝ قبل از فتنه تفاوت های ماهوی بسیاری کرده، او بیشتر به اپوزیسیون و رویکردهای ˝سخت اصلاحی˝ روی آورده است. با این حال باید منتظر بود و دید که هاشمی خود کاندیدای ˝دولت وحدت ملّی˝ می شود یا یکی را نیابتاً به میدان می فرستد.