دزفول امروز:تعریف معتاد اینترنت: در صورتی که استفاده از اینترنت را به نشستن در کنار دیگران ترجیح می دهید این فرد یکی از ۱۸۲ میلیون نفری هست که براساس پژوهش ها از اعتیاد اینترنتی رنج می برد.

1393100816301732_PhotoL