به گزارش دزفول امروز به نقل از مشرق: رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه در بدترین شرایط بانک مرکزی آمار غلط نداده است، تصریح کرد: در همان ابتدای ورود به بانک مرکزی این انتقادات را مورد بررسی قرار دادم و به این نتیجه رسیده ام که بانک مرکزی در هیچ شرایطی آمار غلط نداده و در زمان فشارها نیز انتشار آمار را متوقف کرده است.

سیف در همایش بررسی چالش‌های نظام بانکی در واکنش به انتقادات نسبت به آمار رشد اقتصادی کشور در سال جاری گفت: با اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی عده‌ای آن را به تمسخر گرفته و ادعایی می دانند، در حالی که این آمار و ارقام بسیار دقیق بوده و جزو سرمایه‌های این مملکت است.

رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم با تاکید براینکه در بدترین شرایط بانک مرکزی آمار غلط نداده است، تصریح کرد: بنده در بدو ورود به بانک مرکزی اولین چیزی که خواستم متوجه شوم این بود که آیا تاکنون بانک مرکزی برای میل مسئولان آمار غیرواقعی منتشر کرده است یا خیر؟ که بررسی نشان داد تاکنون چنین اقدامی توسط این نهاد انجام نشده است و در زمان فشارها نیز انتشار آمار را متوقف کرده است.

بدیهی است اظهارات سیف متوجه آمارهای اعلامی بانک مرکزی در طول ۸ سال دولت نهو و دهم است که در سال های گذشته مورد انتقاد شدید حامیان دولت فعلی قرار داشت که بانک مرکزی را به دستکاری در آمار و ارائه آمارهای غیرواقعی متهم می کردند.

این ادعاها در دولت یازدهم نیز بارها از سوی حامیان و مسئولان دولت فعلی مطرح شده است که با اظهارات جدید سیف، حداقل بانک مرکزی از اتهام دستکاری در آمارها در ۸ سال فعالیت دولت احمدی نژاد تبرئه شده است؛ مگر آن که سیف اظهارات خود را پس بگیرد.