ازاین اقیانوس بیکران سرباز گمنام و ملا محمد علی جولای دزفولی استفاده نمایید.

مقام معظم رهبری

شرحال زندگی سربازان امام زمان (عج):
سرباز گمنام و ملا محمدعلی جولای دزفولی

این اولین کتابچه اندرویدی منتشر شده در ارتباط با عارف واصل ملامحمدعلی جولای دزفولی است. کسی که گرچه او را به خوبی نمی شناسیم ولی در میان عرفا چون ستاره ایی تابان و درخشان معروفیت و شهرت دارد. کسی که سلسه عرفای عصر حاضر تشیع بدو ختم می شود از دیار دزفول است.
کسی که استاد حسن زاده آملی، علامه طباطبایی، میرزا علی قاضی، سید احمد کربلایی و ملاحسینقلی همدانی بدو عرض ارادت کرده اند و به منصب سربازی حضرت حجت نائل آمده است.

screenshot_3_h200 screenshot_1_h200 screenshot_2_h200

در این نوشتار ما بدنبال بیان و شرح منصوب شدن ملا محمدعلی جولای دزفولی به سربازی امام زمان عج هستیم.

از اینجا دانلود فرمایید.