به گزارش دزفول امروز به نقل از مشرق، در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۴.۵ و ۷۸.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۳.۶درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳۲.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در یازده ماه اول سال ۱۳۹۳به عدد۷۳.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲۳.۵ بوده است.طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۳ بالغ بر ۲.۱ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۲۴.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۳۹.۴ و ۶۳.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۱۵۴.۴ و ۴۴.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۲ از نظر تعداد ۳۵.۵ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۸۱ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه ۱۳۹۳ به عدد ۴۵.۹ رسید عدد شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۳۹۲ معادل ۳۲۶.۲ بوده است.

انتهای پیام/