به گزارش دزفول امروز:  لیست زیر، لیست مساجد برگزار کننده اعتکاف در شهرستان دزفول است که مشتمل بر ۳۷ مسجد، آدرس و به انضمام جزئیاتی که هر معتکف برای ثبت نام نیازمند به آن است.

ممکن است تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف بیشتر از این مجموعه باشد ولی بدلیل اینکه اعتکاف در آن مساجد عمومی نبوده به همین دلیل در این لیست جای نگرفته اند.

 

اعتکاف-دزفول