به گزارش دزفول امروز به نقل از   روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج دزفول، به همت حوزه های مقاومت بسیج مالک اشتروحضرت فاطمه(س) این ناحیه،جشن پیوندآسمانی بااجرای برنامه های شادومتنوع دردزفول برگزارخواهدشد.

سروان پاسدارعلی مویدپورگفت:این جشن باشکوه به مناسبت اول ذی الحجه سالروزپیوندآسمانی حضرت علی(ع)وحضرت زهرا(س) درروزسه شنبه ۲۴شهریورماه ازساعت۳۰/۲۱ درآمفی تئاترپارک دولت جهت عموم خانواده هاوشهروندان برگزارخواهدشد.

مویدپورافزود:ازجمله برنامه های مهم این جشن سخنرانی حجت الاسلام شرفی ازمشاورین برجسته خانواده ازاهواز،اجرای تئاتر،عقدخوانی چندزوج جوان توسط یکی ازسادات روحانی ونورافشانی خواهدبود