هرچندموضوع فرهنگ واهمیت کارفرهنگی وفرهنگ سازی وواژه های مشابه مدتهاست نقل محافل است وبرخی برای توجیه کم کاری های خود مکررا این الفاظ راتکرارمی کنند لکن مثل همیشه بیانات حکیمانه رهبرفرزانه انقلاب پرده ازواقعیت موجودفضای فرهنگی کشوربرداشتند و درجمله ای جامع وکامل اوضاع رااین گونه توصیف کردند:ولنگاری فرهنگی قطعا این صحبت برمبنای شناخت عمیق ایشان ازفرهنگ وکارصحیح فرهنگی ونیزبرنامه های فرهنگی اجراشده در کشور است هم به  لحاظ کمی وهم ب لحاظ کیفیفراموشمان نشود که معظم له قبل ازاین وبه فاصله کوتاهی درجمع امامان جمعه سراسر کشور موضوع قرارگاه رامطرح فرمودندونقشه راه جدیدی پیش روی دلسوزان عرصه جنگ نرم گشودند.
پرواضح است ک یک قرارگاه فرهنگی نیزهمچون یک قرارگاه نظامی دارای ساختارواصول وقواعدی است که حرکت برمبنای آن میتواندهم سد محکمی دربرابرحملات دشمن ایجادنمایدوهم بابرنامه ریزی لازم عنداللزوم ب دشمن حمله کند.
لهذا لازم است ازباب اینکه کلام معظم له نیزیفسربعضه بعضاست بیانات ایشان را درموضوعات مختلف بویژه مسایل فرهنگی کنارهم قرارداد وبعنوان نقشه راه درآنهاتامل کرد.
به تعبیردیگرراه مبارزه باولنگاری فرهنگی برنامه ریزی مستمرومدون دراین قرارگاه است تابتوان باوحدت رویه وهمدلی واستفاده ازهمه ظرفیتهاجلوی این ولنگاری راگرفت.
یقینادراین صورت شاهد تشطط اقوال درمسایل فرهنگی شهری نیزنخواهیم بودکه ازطرفی عده ای ازدلسوزان جهت ساماندهی اوضاع نابهنجارفرهنگی سواحل تفریحی وسایرمسایل شهری ساعتهابحث وتبادل نظرداشته باشند و دیگرانی که پایه ثابت غیبت درجلسات فرهنگی هستندسنگ مردم راکه خودشان اولین معترض به وضعیت فرهنگی هستندبه سینه بزنندکه مثلا اجازه ندادیم دزفول پادگان نظامی شودوتفریح حق مردم است وامثال این صحبتها.
بهرحال یادمان باشدکه دومقوله اقتصادی وفرهنگی که دغدغه حضرت آقادرسالهای اخیراست نقش مهمی دراحیای تمدن نوین اسلامی خواهدداشت.