دزفول امروز: «تامین نیازهای معیشتی افراد جامعه»، «ایجاد اشتغال متناسب با استعدادهای حاضر در کشور» و «تلاش برای افزایش کیفیت وضعیت موجود به جهت ساماندهی سطح رفاه عمومی و منطبق سازی آن با الگوی مورد نظر اسلامی» از مؤلفه های اصلی تشکیل دولت در نظام سیاسی ایران است.

دولت به عنوان یکی از کنشگران ف‌ضای سیاسی حاکم بر کشور که تک قدرت اجرایی حاکمیت محسوب می‌شود، باید از تمام توان خود برای توزیع ثروت و کم کردن فاصله ی طبقاتی دهک های ده گانه اقتصادی براساس عرف عدالت اجتماعی استفاده نماید، به گونه ای که به توزیع عادلانه ی منابع در میان سطوح مختلف کشور آسیبی نرسد.
«استفاده از امکانات آموزشی برای هدایت نیروی کار مورد نیاز»، «جلوگیری از ترافیک نیروی متخصص در یک رشته و کمبود نیرو در رشته های دیگر» و «حذف تشکیلات غیرضروری از محیط زندگی خانوار ایرانی به منظور مبارزه با تجمل گرایی» باید در دستور کار اعضا ی کابینه باشد.

«پی ریزی تعامل سازنده با کشورهای پیرامونی همسو با سیاست های تثبیت شده ی کشور»، «افزایش صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه و کالاهای دارای اهمیت ناچیز» و به طور کلی «پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تبیین شده ی رهبر انقلاب برای تکمیل فرآیند تحقق انقلاب اسلامی و رسیدن به مرحله ی پایانی تشکیل تمدن بین المللی اسلامی با محوریت گفتمان شیعی» از ویژگی های دولت کارآمد و بابرنامه است و باید هدف اصلی رؤسای جمهور ایران اسلامی و اعضای کابینه ی دولت های منتخب در ادامه ی مسیر باشد.
با توجه به موقعیت سیاسی حساس کشور در منطقه و جهان و تلاش رقبای منطقه ای و فرامنطقه‌ای برای حذف قدرت ایران به دلیل واهمه از نیروی ایرانی و اعمال تحریم و کارشکنی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ممیزهای دیگر از سوی دولت های مهاجم، همراهی ملت (به عنوان عنصر اصلی حاکمیت داخلی کشور) با دولت و دست اندرکاران اجرایی نظام برای رسیدن به چشم اندازهای از پیش تعیین شده ی توسعه مورد مطالبه است.

سعیدنصیرگلی- دزفول امروز