به گزارش “دزفول امروز”؛ علما و طلاب حوزه علمیه دزفول در اعتراض به گسترش فعالیت فرقه های صوفیه دست به تحصن زده و رئیس حوزه این شهر هم استعفا کرد که بعدا با اصرار علما استعفای خودش را پس گرفت.

معترضان می گویند: فرقه صوفیه که قطب آنها در انگلیس می باشد حتی مدیریت برخی مدارس آموزش و پرورش را در شهر به دست گرفته و ضمن تبلیغ عقاید انحرافی خود، دانش آموزان را نسبت به دین بی تفاوت می کند.

گزارش پیک بامدادی امروز یکشنبه شانزدهم آبان ماه را در این خصوص بشنوید:

لینک دانلود