مسئولان و مردم دزفول در موکب دزفول پذیرای زائرین هستند.

photo_2016-11-14_12-51-37 photo_2016-11-14_12-51-40 photo_2016-11-14_12-51-45 photo_2016-11-14_12-51-46 photo_2016-11-14_12-51-48 photo_2016-11-14_12-51-52 photo_2016-11-14_12-51-54 photo_2016-11-14_12-51-56 photo_2016-11-14_12-52-01 photo_2016-11-14_12-52-03 photo_2016-11-14_12-52-05

تصاویر: نوید آبیارزاده