رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در ایجاد شهرک پوشاک کشور دولت، بخش تعاونی و بخش خصوصی در کنار هم قرار می گیرند .خبرگزاری صدا و سیما