سرپرست معاونت پژوهشکده پولی بانکی: در حال حاضر به جزء چند موسسه مالی و اعتباری در مملکت بقیه موسسات و بانک ها در شرایط بحرانی قرار ندارند.خبرگزاری صدا و سیما