مدرس و مشاور حوزه کارآفرینی گفت : بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم اکنون ۲۴ میلیون نفر در بازار کار کشور به شکل قراردادکار معین، پیمانی و رسمی حضور دارند.خبرگزاری صدا و سیما