معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: همانگونه که رئیس جمهور در مراسم تحلیف و سخنرانی معرفی کابینه اظهارداشت، سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی در نظر گرفته شده و به همین جهت است که در واقع معاونت اقتصادی از سوی او تعیین شده است.خبرگزاری صدا و سیما