رییس آزمایشگاه رفرانس تحقیقات عقرب موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از شناسایی دومین گونه جدید عقرب در جهان به نام “همی اسکورپیوس شاهی” در استان هرمزگان خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما