کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد: موسسات اعتباری غیرمجاز موجب بحران نقدینگی خود شده اند.خبرگزاری صدا و سیما