وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: امسال در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته است در بخشهای مختلف کارها را به پیش می بریم.خبرگزاری صدا و سیما