معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران هشدار داد هر چه سریعتر شناسه ملی اشخاص حقوقی خود را تکمیل کنند.خبرگزاری صدا و سیما