چه کسی بهتر از منصوریان برای استقلال وجود دارد؟مشرق