رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: نقشه راهکارهای مقابله با مقاومت علف‌های هرز و مدیریت این بخش در حال تدوین است.خبرگزاری صدا و سیما