استقلال با شکستی دیگر «پدیده» شد/ آبی ها در وضعیت قرمز+ فیلممشرق