اظهار تاسف برای رئیس‌جمهوری که مرگ هموطن برایش بی‌اهمیت می‌شودمشرق