سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبات شورای عالی استاندارد تنها متولی سیاستگذاری و اجرای فرآیند ارزیابی ملی کیفیت از نظر حاکمیت در بنگاه های تولیدی و خدماتی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور است.خبرگزاری صدا و سیما