تا زمان اجرایی شدن بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود چیز زیادی باقی نمانده است. بااین حال هرچه به زمان موعود برای اجرای آن نزدیکر تر می شویم،بحث و اما واگرها در این باره هم داغ ترمی شود.خبرگزاری صدا و سیما