وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توسعه اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصادی در اولویت است.خبرگزاری صدا و سیما