بیرانوند مقابل الاهلی دست از اضافه کاری بردارد/مراقب کناره ها و خروج ها باشدمشرق