درایتی که رسول خادم به خرج نداد/ کشتی آزادِ روی پل رفته را ضربه فنی نکنید!مشرق