ردپای جریانات ضد انقلاب در تغییر رفتار یک ملی‌پوشمشرق