رسول خادم تکلیفش را با خودش و کشتی روشن کند/ایرانی از کشتی کمتر از سومی نمی‌خواهدمشرق