رئیس کل بانک مرکزی: برای موفقیت در اجرای نظام بانکی بدون ربا با یاری صدا و سیما و آموزش مفاهیم و مبانی به مردم می توانیم برای نیل به بانکداری اسلامی دست یابیم.خبرگزاری صدا و سیما