عذرخواهی شجاعانه حاج صفی و مردمی که پهلوانانشان را دوست دارندمشرق