«شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاهیان علم و صنعت»، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی و فعالیت اعتباری آن غیرقانونی است.خبرگزاری صدا و سیما