انتخاب سیاسی‌گذاران همیشه میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیست و با پیگیری سیاسی‌های بنیادی مانند بهبود روابط خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تحکیم ثبات در سیاسی داخلی و مانند آن می‌توان به طور همزمان به هدف ها کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دست یافت.خبرگزاری صدا و سیما