چه کسانی پرسپولیس را به این روز انداختند؟/ دوبدبیاری همزمانِ برانکومشرق