February 24,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

پیشرفت پروژه کمربندی شهیددانش و اتصال آن به مهرشهر آزادگان

دزفول امروز: تصاویری از آخرین پیشرفت های پروژه ی کمربندی شهید دانش (غرب) و اتصال آن به بلوار شهید بادروج واقع در مهرشهر کوی آزادگان